Designul aerospațial, o cale naturală de tranziție către transinginerie

Autor/autori: Prof. dr. ing. Virgil STANCIU, Dr. ing. Cristina PAVEL, Lector dr. mat. Cristina ȘERBĂNESCU

Rezumat: Lucrarea de faţă tratează o lucrare de specialitate cu implicaţii deosebite în domeniul aerospaţial. Esenţa lucrării presupune abordarea unui nou punct de vedere privind modificarea metodei știinţifice de tratare a unui domeniu de vârf, respectiv, trecerea de la modelul reducţionist la un nou model, holistic. Aceasta presupune o realizare globală a unui produs, prin evidenţierea celor două principii care stau la baza existenţei oricărei entităţi naturale. Designul este modalitatea prin care ingineria aerospaţială, reducţionistă, se poate aborda holistic. Ca urmare, designul este acea cale naturală de tranziţie către transinginerie.

Cuvinte cheie: design, holistic, transinginerie, natural, dualitate


Abstract: This paper presents a specialized paperwork with important implications in aerospace. The essence of this paper presume an approach of a new perspective regarding changing the scientific method of treating this area, namely, the transition from reductionist model to a new model, holistical. This means an overall achievement of a product, by highlighting the two principles, underlying the existence of any natural entities. The design is the way in which aerospace engineering, reductionist, can be approached holistically. As a result, the design is that naturally transition way to transengineering.

Keywords: design, holistic, transengineering, natural, duality.

 

DOWNLOAD PDF