ROMANIAN DEVELOPMENTS IN NONDESTRUCTIVE TESTING OF CONCRETE CONSTRUCTIONS

Autor/autori: Dr. George TEODORU (Germania)

Rezumat: În prima parte a articolului sunt prezentate metodele nedistructive existente pentru determinarea diferitelor proprietăţi ale betonului, în structuri de beton armat sau precomprimat, şi stadiul normării lor în norme naţionale sau internaţionale. Este prezentată în continuare influenţa condiţiilor de întărire, inclusiv cele de tratament termic, asupra corelaţiei dintre viteza de propagare a ultrasunetelor şi rezistenţa betonului la compresiune, inclusiv elementele de analiză statistică a acestei corelaţii, cu dezvoltări originale privind corelaţia dintre coeficienţii de variaţie ai mărimilor nedistructivwe măsurate şi cel al rezistenţei betonului la compresiune, determinat nedistructiv. Un interes deosebit prezintă rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor nedistructive pe diferite şantiere cu lucrări în curs

Cuvinte cheie: viteză de propagare a ultrasunetelor, indice de recul, rezistenţă la compresiunea betonului, coeficienţi de corelare, condiţii de întărire


Abstract: În the first part of the paper are presented the existing non-destructive methods for the estimation of different properties of concrete, in reinforcement and prestressed concrete structures and the stage of their normalisation in national and international norms. Further on it is ilustrated the influence of hardening conditions including those of thermal treatment upon the correlation between the ultrasonic pulse velocity and the concrete compressive strength, including the elements of statistical analysis of this correlation, with original contributions concerning the correlation between the coefficients of variation of the measured nondestructive characteristics and the one of compressive strength, obtained by destructive test. A special interest presents the results when applying non-destructive methods on different building sites, on works going on.

Keywords: ultrasonic pulse velocity, attenuation of ultrasonic waves, rebound index, compresive concrete strength, coefficient of correlation, curing conditions

 

DOWNLOAD PDF